Generalforsamling Tirsdag 30 maj 2023

Kære medlemmer af museumsforeningen,

Nordfyns Museum og Bogense Lokalhistoriske Arkiv indkalder herved til generalforsamling. Foreningerne vil være værter ved en øl/vand.

Dagsorden til generalforsamling i Nordfyns Museum og Bogense Lokalhistoriske Arkiv.:

Tirsdag 30. maj 2023 kl 19.00. Bogense Skole, kantinen, Gyldensteensvej 2

1.  Velkomst og valg af dirigent

2.  Bestyrelsens beretning v/ formand Leo Jensen       

–  beretning v. arkivformand Jens Ole Bentzen

–  beretning v/ museumsleder Anders Myrtue

3.  Regnskab og budget for hhv. 2022 og 2023 for museum og arkiv v/ kasserer Eric Vesterlund.

Bestyrelsen foreslår, at kontingentet øges med 25 kr.

4.  Forslag til generalforsamlingen –

– Bestyrelsen indstiller følgende forslag til vedtægtsændring vedr. prokura til foreningens bankkonti:

”14. Prokura til foreningens bankkonti tilfalder foreningens kasserer i forening med formand, næstformand eller daglig leder. Udbetalinger over et til enhver tid fastsat maksimum beløb attesteres af mindst to af ovennævnte funktioner.”

Forslag fra medlemmerne:

Skal være bestyrelsen i hænde senest 23. maj 2023

5.  Valg til museets bestyrelse: På valg:

Leo Jensen, (modtager genvalg) Hellan Høyer, Bjarne Maar (modtager ikke genvalg)        

Valg til Arkivets bestyrelse. På valg:

Leo Jensen (modtager genvalg)

6.  Valg af suppleanter:

7.  Valg af to revisorer:

På valg: Merete Saxbjørn, Søren Andersen

8.  Valg af revisorsuppleant:

      9.  Evt.